PRAYER FOR THE STATE OF ISRAEL

Emblem_of_Israel_dark_blue_full.svg.png

ENGLISH

Avinu She ba Shemayim – Heavenly Father, Israel’s Rock and Redeemer, bless the State of Israel, the first flowering of Your final redemption. 

Shield it under the wings of Your loving-kindness and spread over it the Tabernacle of Your Peace. 

Send Your light and truth to its leaders. ministers and counsellors, and direct them with good counsel before You.

Strengthen the hands of the defenders of our Holy Land; grant them deliverance our God, and crown them with the crown of victory. 

Grant peace in the Land and everlasting joy to its inhabitants. 

As for our brothers, the whole house of Israel, remember them in all the lands of our dispersion, and swiftly lead us upright to Zion Your city, and Jerusalem Your dwelling place, as it is written in the Torah of Moses Your servant: 

Even if you are scattered to the furthermost lands under the heavens, from there the LORD Your God will gather you and take you back. The LORD your God will bring you to the Land your ancestors possessed, and you will possess it; and He will make you more prosperous and numerous than your ancestors. Then the LORD our God will open up your heart and the hearts of your descendants, to love the LORD your God with all your heart and with all your soul, that you may live. 

Unite our hearts to love and revere Your Name and observe all the words of Your Torah, and swiftly send us Your Righteous Anointed One of the house of David, to redeem those who long for Your salvation. 

Appear in Your glorious majesty over all the dwellers on earth, and let all who breathe declare: 

“The Lord God of Israel is King, and His kingship has dominion over all.” 

And let us say: Amen. Selah.


ZULU

Umthandazo wokuthandazela izwe lakwa Israel

Avinu She ba Shemayim - Baba wethu oseZulwini dwala nomkhululi ka Israel, busisa izwe lakwa Israel.

Livikele ngaphansi kwamaphiko akho anothando nomusa, yendlala phezu kwalo ukuthula kwendlu yakho.

Thumela ukukhanya neqiniso kubaholi, ongqongqoshe, nabaluleki balo, baqondise ngokwaluleka okuhle phambi kwakho.

Nika amandla izandla zabavikeli bezwe elingcwele, baphe insindiso Nkulunkulu wethu bathwese umqhele wokunqoba.

Nika ukuthula kulelizwe nenjabulo engapheliyo kubahlali balo.

Kubafowethu, nendlu yonke ka Israel, bakhumbule, kuzo zonke izindawo abachithekele kuzo, sihole masinyane ngokulunga ukuya ezweni lakho laseSiyoni nase Jerusalema, indawo yakho yokuhlala njengoba kulotshiwe encwadini yomthetho kankulunkulu eyambulelwa uMoses isikhonzi sakho.

Khona uJehova uNkulunkulu wakho uyakubuyisa uku thunjwa kwakho, akuhawukele, abuye akubuthe ezizweni zonke, lapho uJehova unkulunkulu wakho ekuhlakazele khona. Uma ekhona oxoshelwe nasekugcineni kwezulu, uJehova unkulunkulu wakho uyakuku butha khona akulande khona. uJehova unkulunkulu wakho akungenise ezweni oyihlo abalidlayo, ulidle; uyakukwenzela okuhle, akwandise ngaphezu kwawoyihlo. uJehova uNkulunkulu wakho uyakusoka inhliziyo yakho nenhliziyo yenzalo yakho ukumthanda uJehova unkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo nangawo wonke umphefumulo wakho ukuba phile.

Bumbanisa izinhliziyo zethu ukuthanda nokuhlonipha iGama lakho nokugcina amazwi encwadi yomthetho wakho, thumela masinyane olungileyo nogcotshiweyo wendlu kaDavide ukusindisa labo abalangazelela insindiso yakho.

Zibonakalise ubukhulu bakho kubo bonke abahlala kulomhlaba, wenze bonke abaphilayo basho bathi uJehova uNkulunkulu ka Israel uyiNkosi, futhi ubukhosi bakhe bubusa phezu kwakho konke

Asishoni sithi Amen. Selah.


 
PRAYER FOR THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Our G-d and G-d of our fathers, we invoke in mercy Your blessings upon South Africa. Bless us with a President who is morally worthy of this nation of heroes, a President and government of integrity and honesty, dedicated with selfless devotion to the service and upliftment of all the people of South Africa.

Put in the hearts of all the members of the government a spirit of wisdom and understanding, of counsel and fortitude, that they may uphold the peace of the country, advance the welfare of the nation, and deal in righteousness with all its inhabitants.

Inspire them L-rd to establish justice, and prosper the work of their hands to fulfil the vision of a land full of goodness and blessed with prosperity. 

Implant in the hearts of all the people of this country a spirit of love and unity, that we may work in harmony and fellowship for the well-being of society, and that we may dwell together in tranquility and peace. 

May this be Your will, and let us say AMEN.